.
.
.
.

TCVN về An Toàn Cháy Nổ


Danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam về An Toàn Cháy Nổ (Thực hiện năm 2005)


Mã số

Nội dung tiêu chuẩn

TCVN 2622-1995 

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 3254-1989 

An toàn cháy – Yêu cầu chung

TCVN 3255-1986 

An toàn nổ – Yêu cầu chung

TCVN 3991-85

Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa

TCVN 4879-1989 

Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn

TCVN 5279-90 

Bụi cháy – An toàn cháy nổ – Yêu cầu chung

TCVN 5738-1993 

Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6161-1996

Phòng cháy chữa cháy – chợ và trung tâm thương mại- Yêu cầu thiết kế

TCXD 215-1998 

Phòng cháy chữa cháy Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy

TCXD 217-1998 

Phòng cháy chữa cháy
Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dụng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

TCVN 3890-84 

Phương tiện và thiết bị chữa cháy Bố trí, bảo quản , kiểm tra , bảo dưỡng

TCVN 4878-1989 

Phân loại cháy

TCVN 5040-1990 

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy
Kí hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy 
Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 5303-1990 

An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 6161 – 1996

Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế

TCVN 6379-1998 

Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuật

TCXD 216-1998 

Phòng cháy chữa cháy 
Từ vựng – Thiết bị chữa cháy

TCXD 218-1998 

Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy – Quy định chung


trong Tin tức
ANBAC SAFETY JSC, 03 Kinh doanh Anbaco 23 tháng 2, 2024
Chia sẻ bài này
Thẻ
Blog của chúng tôi
Lưu trữ