.
.
.
.

Tiêu Chuẩn Việt Nam Về An Toàn Cháy Nổ


Danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam về An Toàn Cháy Nổ (Thực hiện năm 2005)


Mã số

Nội dung tiêu chuẩn

TCVN 2622-1995 

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 3254-1989 

An toàn cháy – Yêu cầu chung

TCVN 3255-1986 

An toàn nổ – Yêu cầu chung

TCVN 3991-85

Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa

TCVN 4879-1989 

Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn

TCVN 5279-90 

Bụi cháy – An toàn cháy nổ – Yêu cầu chung

TCVN 5738-1993 

Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6161-1996

Phòng cháy chữa cháy – chợ và trung tâm thương mại- Yêu cầu thiết kế

TCXD 215-1998 

Phòng cháy chữa cháy Từ vựng – Phát hiện cháy và báo động cháy

TCXD 217-1998 

Phòng cháy chữa cháy
Từ vựng – Thuật ngữ chuyên dụng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

TCVN 3890-84 

Phương tiện và thiết bị chữa cháy Bố trí, bảo quản , kiểm tra , bảo dưỡng

TCVN 4878-1989 

Phân loại cháy

TCVN 5040-1990 

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy
Kí hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy 
Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 5303-1990 

An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 6161 – 1996

Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế

TCVN 6379-1998 

Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuật

TCXD 216-1998 

Phòng cháy chữa cháy 
Từ vựng – Thiết bị chữa cháy

TCXD 218-1998 

Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy – Quy định chung


trong Tin tức
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về An Toàn Cháy Nổ
ANBAC SAFETY JSC, CH Sales - Anbaco 23 tháng 2, 2024
Chia sẻ bài này
Thẻ
Blog của chúng tôi
Lưu trữ